Науково-методологічні основи створення національної нормативної бази олійно-жирової галузі

Отдел исследований технологии переработки масел и жиров
Тел. +38 (057) 376-39-23
pererobka@fatoil.com.ua


Науково-методологічні основи створення національної нормативної бази олійно-жирової галузі
Петік П.Ф., Федякіна З.П., Григорова Л.І., Тимченко В.К., Левчук І.В.

Научно-методологические основы создания национальной нормативной базы масложировой отрасли
Петик П.Ф., Федякина З.П., Григорова Л.И., Тимченко В.К., Левчук И.В.

Scientific and methodological basis for the creation of a national regulatory framework for oil and fat industry
Petik P.F., Fedyakina Z.P., Grigorova L.I., Timchenko V.K., Levchyk I.V.

У статті вперше представлено результати системних досліджень щодо створення національної нормативної бази олійно-жирової галузі. На основі аналізу науково-технічної літератури та національних стандартів серій ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ Codex Stan, ДСТУ-П ISO/TS, ДСТУ CAC/RCP, створених у галузевому інституті, розроблено їх класифікацію та визначено рівень їх гармонізації з міжнародними. Сформульовано практичні рекомендації щодо використання результатів досліджень у процесі подальшого перегляду і створення нових стандартів та у навчальному процесі вузів.
Ключові слова: олійно-жирова галузь, національні стандарти, системний аналіз, класифікація, гармонізація, міжнародні вимоги.

В статье впервые представлены результаты системных исследований по созданию национальной нормативной базы масло-жировой отрасли. На основе анализа научно-технической литературы и национальных стандартов серий ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ Codex Stan, ДСТУ-П ISO/TS, ДСТУ CAC/RCP, созданных в отраслевом институте, разработана их классификация и определен уровень их гармонизации с международными. Сформулированы практические рекомендации по использованию результатов исследования в процессе дальнейшего просмотра и создания новых стандартов и в учебном процессе вузов.
Ключевые слова: масло-жировая отрасль, национальные стандарты, системный анализ, классификация, гармонизация, международные требования.

1. Вступ
Державна політика в галузі агропромислового комплексу орієнтує національних виробників на запровадження новітніх досягнень науково-технічного прогресу, зокрема, нових технологій, обладнання, оновлення асортименту продукції шляхом більш широкого запровадження міжнародних та европейських стандартів за принципом їх добровільності [1].
В процесі гармонізації законодавства України до законодавства ЕС та виконання умов вступу України до ВТО у грудні 2005 року було прийнято Закон України «Про стандартизацію, технічні регламенти і процедури оцінки відповідності» [2].

Таким чином, вступ України до ВТО став «візитною карткою» приєднання до Евросоюзу і питання гармонізації технічного законодавства і нормативної бази як основи для підвищення якості та конкурентноздатності вітчизняної продукції є одним із пріоритетних для промисловості України.
Запровадження директив Европейського союзу, гармонізація національних стандартів з європейськими і міжнародними повинні базуватись на технічних, економічних, суспільних і екологічних факторах України, а також професійному досвіді, поєднаному з науковими комплексними даними у галузі проектування, виробництва, застосування і утилізації промислової продукції [1].

Зважаючи на викладене вище, створення сучасної національної нормативної бази олієжирової промисловості є актуальною науково-практичною проблемою.

2. Аналіз науково-технічних даних і постановка проблеми
Розв’язання ключової проблеми гармонізації національної нормативної бази із міжнародною [3], зокрема, у сфері технологічних процесів в харчовій промисловості, неможливе без критичного кількісного аналізу міжнародної і вітчизняної нормативних баз та порівняння показників їх розвитку.
У статті [4] проаналізовано міжнародну і національну нормативні бази у сфері технології виробництва харчових продуктів на рівні груп нормативних документів (НД), порівняно їх сучасний стан, сформульовано висновки та визначено перспективи подальших наукових досліджень у цьому напрямі.

Пізніше цим же автором [5] виконано зовнішній порівняльний аналіз кількісних показників національної нормативної бази і міжнародної у сфері технологічні процеси в харчовій промисловості за період 2001-2008 р.р. Одержані різниці значень шести показників визначають кількісні відмінності розвитку національної нормативної бази відносно розвитку міжнародної та вказують напрям, величину та швидкість таких відмінностей. Сьомий відносний показник – коефіцієнт гармонізації національних стандартів – навпаки встановлює подібність розвитку національної нормативної бази порівняно з розвитком міжнародної. Цією подібністю (загальною рисою, ознакою) є наявність у національній нормативній базі згармонізованого національного стандарту ДСТУ ISO 22000:2007 [6], який є ідентичним за технічним змістом, структурою і викладом (це тотожний переклад) з міжнародним. До речі, на той час це був единий національний стандарт, який було розроблено і гармонізовано з європейськими та міжнародними вимогами сумісними зусиллями Українського науково-дослідного інституту олій та жирів (УкрНДІОЖ НААН, м. Харків) і Державним підприємством «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт», м. Київ).

Науково-дослідну та методичну роботу щодо створення національної нормативної бази олійно-жирової галузі опочатковано в УкрНДІОлій та жирів НААН у 2002 році в рамках Науково-технічної програми 2801050 «Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу».

На базі інституту діє Технічний Комітет 86 «Олії, жири та продукти їх переробки», який займається розробкою національних стандартів, технічних регламентів та гармонізацією їх з міжнародними вимогами. Крім цього, УкрНДІОлій та жирів НААН є базою функціонування Комітету з олій та жирів Національної Комісії Кодекс Аліментаріус. Робота цього Комітету полягає у розробці міжнародних стандартів на олії та жири тваринного, рослинного і морського походження, в тому числі на маргарин та маслинову олію. У теперішній час у міжнародній практиці на підставі цих стандартів складаються специфікації якості і безпеки продуктів під час укладання контрактів.

Без сучасних національних стандартів у сфері олійно-жирової галузі є неможливим створення сучасних схем технохімічного контролю (ТХК) початкової сировини і матеріалів, технологічного процесу та готової продукції, які у доступній науково-технічній літературі не публікувались з 70-х років минулого століття. У теперішній час схеми ТХК відображаються у технологічних виробничих регламентах, які затверджують у встановленому порядку [8].

3. Мета і задачі дослідження
Метою дослідження є систематизація знань щодо сучасної національної нормативної бази олійно-жирової галузі.
Задачі дослідження:
– виконати системний аналіз нормативної бази національних стандартів для олійно-жирової галузі (ОЖГ) та визначити рівень їх гармонізації;
– розробити класифікацію чинних національних стандартів ОЖГ за напрямами;
– розробити практичні рекомендації щодо використання результатів даного дослідження.

4. Результати дослідження сучасної нормативної бази олійно-жирової галузі
Результати аналізу національної нормативної бази олійно-жирової галузі, створеної фахівцями Українського науково-дослідного інституту олій та жирів сумісно з кафедрою технології олій та жирів та продуктів бродіння Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та ДП «Укрметртестстандарт» за період 2003-2014 р.р. дозволило систематизувати нормативну бази та класифікувати їх за наступними напрямами:
– терміни та визначення;
– загальні технічні умови на олійну сировину, олії та жири, білкові продукти, водень, саломаси, переетерифіковані жири та купажовані олії, жировмісні продукти (маргарини, мінарини, майонези, соуси салатні, мила, гліцерин тощо) та вторинні продукти переробляння;
– методи відбирання проб, правила приймання, методи визначення органолептичних, фізико-хімічних і структурних показників та показників безпеки олійно-жирової сировини та готової продукції;
– стандарти-настанови;
– СОУ системи технологічної документації.

Станом на 01.01.2015 р. група 67.020 Технологічні процеси в харчовій промисловості класу 67 «Технологія виробництва харчових продуктів» містить 122 чинних національних стандарти України для олійно-жирової галузі.
В табл. 1 представлено чинні національні стандарти України за напрямом «Терміни та визначення».

Таблиця 1 – Чинні національні стандарти України олійно-жирової галузі за напрямом «Терміни та визначення»

Позначення Найменування нормативного документу
ДСТУ 2423-94 Олії рослинні. Виробництво. Терміни та визначення
ДСТУ 6032:2008 Олії. Переробляння. Терміни та визначення
ДСТУ 2333:2008 Жири модифіковані. Виробництво та переробляння. Терміни та визначення понять
ДСТУ 3001:2008 Продукція маргаринова. Виробництво. Терміни та визначення
ДСТУ–Н Codex Stan 2010:2014 Номенклатура олій

Наявність зазначених в табл. 1 стандартів дозволяють відобразити в системі понять сучасний рівень знань в галузі виробництва та переробки жирів та запобігти різному їх тлумаченню, термінологічно забезпечити взаємозв’язок і взаєморозуміння між розробниками нормативної документації, виробниками і споживачами продукції олієвидобувного та переробного підприємств.

Найбільш численною є група чинних стандартів, які стосуються характеристики олійної сировини, власне олій та жирів, жировмісних продуктів і вторинних продуктів переробляння. В табл. 2 наведено чинні національні стандарти України цієї групи.

Таблиця 2 – Чинні національні стандарти України на олійну сировину, олії та жири, жировмісні продукти та вторинні продукти переробляння

Позначення Найменування нормативного документу
ДСТУ 4306:2004 Олія пальмова. Загальні технічні умови
ДСТУ 4330:2004 Маргарини м’які. Загальні технічні умови
ДСТУ 4438:2008 Олеїн пальмовий. Загальні технічні умови
ДСТУ 4439:2005 Стеарин пальмовий. Загальні технічні умови
ДСТУ 4465:2005 Маргарин. Загальні технічні умови
ДСТУ 4487:2005 Майонези. Загальні технічні умови
ДСТУ 4526:2006 Концентрат фосфатидний ріпаковий. Технічні умови
ДСТУ 4534:2006 Олія соєва. Технічні умови
ДСТУ 4535:2006 Фуз олійний. Технічні умови
ДСТУ 4536:2006 Олії купажовані. Технічні умови
ДСТУ 4537:2006 Мило туалетне тверде. Загальні технічні умови
ДСТУ 4538:2006 Текстурат соєвий харчовий. Технічні умови
ДСТУ 4542:2006 Борошно соєве харчове. Технічні умови
ДСТУ 4544:2006 Мило господарське тверде. Технічні умови
ДСТУ 4545:2006 Стружка мильна. Технічні умови
ДСТУ 4559:2006 Водень технічний для гідрування жирів. Технічні умови
ДСТУ 4561:2006 Соуси салатні. Технічні умови
ДСТУ 4562:2006 Олія кокосова. Технічні умови постачання
ДСТУ 4563:2006 Олія пальмоядрова. Технічні умови постачання
ДСТУ 4564:2006 Мінарини. Загальні технічні умови
ДСТУ 4593:2006 Шрот соєвий. Технічні умови
ДСТУ 4595:2006 Білок соєвий. Технічні умови
ДСТУ 4596:2006 Білок соняшниковий. Технічні умови
ДСТУ 4597:2006 Концентрат соєвий харчовий. Технічні умови
ДСТУ 4598:2006 Олія гірчична. Технічні умови
ДСТУ 4610:2006 Деодистилят (олія скреберна, олія кисла). Технічні умови
ДСТУ 4638:2006 Шрот соняшниковий. Технічні умови
ДСТУ 4694:2006 Соняшник олійна сировина. Технічні умови
ДСТУ 4829:2007 Кислоти жирні тваринних жирів. Технічні умови
ДСТУ 4830:2007 Кислоти жирні олій. Технічні умови
ДСТУ 4860:2007 Кислоти жирні соапстоків світлих олій та модифікованих жирів. Технічні умови
ДСТУ 5033:2008 Соапсток. Технічні умови
ДСТУ 5040:2008 Саломаси нерафіновані та рафіновані. Технічні умови
ДСТУ 5065:2008 Олія оливкова. Технічні умови постачання
ДСТУ 6024:2008 Кислоти жирні пальмового стеарину. Технічні умови
ДСТУ 6047:2008 Олія волоського горіху. Технічні умови
ДСТУ 7123:2009 Лушпиння соняшнику. Технічні умови
ДСТУ 7124:2009 Лушпиння соняшникове пресоване гранульоване. Технічні умови
ДСТУ 7378:2013 Саломас технічний. Технічні умови
ДСТУ 4335:2004 Жири кондитерські, кулінарні, хлібопекарські та для молочної промисловості. Загальні технічні умови
ДСТУ 4336:2004 Жири переетерифіковані. Загальні технічні умови
ДСТУ 4492:20 Олія соняшникова. Технічні умови
ДСТУ Гліцерин сирий. Загальні технічні умови
СОУ 15.4-37-210:2004 Глини відбільні жирні та порошки фільтрувальні жирні. Технічні умови
СОУ 15.4-37-211:2004 Макуха гірчична харчова. Технічні умови
СОУ 15.4-37-212:2004 Концентрати фосфатидні. Технічні умови
ГСТУ 46.072:2005 Олія ріпакова. Технічні умови
ДСТУ 7619:2014 Олеїн пальмоядровий. Технічні умови постачання
ДСТУ 7620:2014 Стеарин пальмоядровий. Технічні умови постачання

Аналіз наведених в табл. 2 національних стандартів свідчить про наступне:
– розроблені нормативні документи (НД) відображають сучасні вимоги щодо фізико-хімічних показників готової продукції з урахуванням існуючих на підприємствах галузі передових технологій виробництва та переробки олій та жирів, які забезпечують фірмові технологічні лінії: «Андріотті», «Де-Смет», «Технал», «Європа-Краун» та інші (видобування рослинних олій); «Альфа Лаваль», «Де-Смет», «Шредер-Комбінатор», «Корума», «Бернардіні» тощо (переробка олій та жирів);
– сучасні національні стандарти обов’язково містять гранично допустимі норми щодо вмісту токсичних елементів, мікотоксинів, хлорогенових пестицидів, радіонуклідів, поліароматичних вуглеводнів (ПАВ); деякі з них містять вимоги щодо специфічних показників безпеки – пероксидного та анізідінового чисел, вмісту транс-ізомерів жирних кислот (ТІЖК) тощо;
– у нормативних документах на деякі жировмісні продукти відображено сучасні тенденції щодо мінімального вмісту жирів (наприклад, мінімальний вміст жиру в майонезах збільшився до 30 %, а у 2015 р. – до 50 %).
– вперше розроблено цілу низку національних стандартів, яких в Україні дотепер не існувало в будь-якому іншому вигляді; це стосується, зокрема, НД на гідровані жири-саломаси, водень технічний, соуси салатні, мінарини, олії купажовані, тропічні олії (крім кокосової), глини відбільні жирні та порошки фільтрувальні жирні, деодистилят і т. ін.

Завдяки системним науковим дослідженням, які чиняться у сертифікованій лабораторії інструментальних досліджень УкрНДІОлій та жирів НААН, розроблено та узгоджено національні стандарти за напрямом, який стосується методів відбирання проб, правил приймання та методів визначення органолептичних, фізико-хімічних показників та показників безпеки олій, жирів та продуктів їх переробки (табл. 3).

Таблиця 3 – Чинні національні стандарти України на методи відбирання проб, правила приймання та методи визначення показників олій, жирів та продуктів їх переробки

Позначення Найменування нормативного документу
ДСТУ 4455:2005 Жири та олії тваринні і рослинні. Методи визначення температури спалаху
ДСТУ 4463:2005 Маргарини, жири кондитерські та для молочної промисловості. Правила приймання та методи випробувань
ДСТУ 4560:2006 Майонези. Правила приймання та методи випробування
ДСТУ 4568:2006 Олії. Методи визначення колірного числа
ДСТУ 4569:2006 Жири тваринні і рослинні та олії. Методи визначення йодного числа
ДСТУ 4570:2006 Жири рослинні та олії. Метод визначення пероксидного числа
ДСТУ 4600:2006 Макухи та шроти. Методи визначання металевих домішок
ДСТУ 4601:2006 Насіння олійних культур. Методи відбору проб
ДСТУ 4602:2006 Олії. Метод визначання воскоподібних речовин
ДСТУ 4603:2006 Олії. Методи визначання масової частки вологи та летких речовин олій
ДСТУ 4604:2006 Олії, натуральні жирні кислоти, какао-масло і його замінники. Метод визначення числа омилення
ДСТУ 4633:2006 Олії. Методи визначення густини
ДСТУ 4689:2006 Продукти харчові. Методи визначення масової частки бенз(а)пірена
ДСТУ 5062:2008 Олії. Метод визначання вільних жирних кислот
ДСТУ 5063:2008 Олії. Методи визначання нежирових домішок і відстою
ДСТУ 5064:2008 Олії. Метод визначання золи
ДСТУ 6048:2008 Жири тваринні і рослинні та олії. Методи визначення мила
ДСТУ 6049:2008 Жири тваринні і рослинні та олії у твердому стані. Методи визначення густини
ДСТУ 6050:2008 Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначення неомильних речовин
ДСТУ 4923:2008 Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Метод визначення вмісту азоту
ДСТУ 4924:2008 Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Метод визначення вмісту сирого протеїну
ДСТУ 4969-1:2008 Насіння, макухи та шроти хрестоцвітних культур. Методи визначання глюкозінолатів. Частина 1. Методи фотоколориметричного визначення загального вмісту глюкозінолатів
ДСТУ 5021.1:2008 Соя. Ідентифікація генетично модифікованих організмів. Частина 1. Методи відбирання та правила готування проб
ДСТУ 5021.2:2008 Соя. Ідентифікація генетично модифікованих організмів. Частина 2. Метод визначення генетично модифікованих організмів
ДСТУ 6071:2009 Продукція маргаринова низькокалорійна. Методи визначення фізико-хімічних показників низькожирної продукції
ДСТУ 7082:2009 Олії. Методи визначення масової частки фосфоромісних речовин
ДСТУ 7096:2009 Насіння олійне. Визначання вмісту олії методом прискореної екстракції розчинником
ДСТУ 7187-1:2010 Олії. Визначення вмісту олив. Частина 1. Метод готування проб.
ДСТУ 7187-2:2010 Олії. Визначення вмісту олив. Частина 2. Аналізування
ДСТУ 7189:2010 Макухи та шроти. Визначення вмісту азоту методом Дюма
ДСТУ 7191-1:2010 Олії. Визначення вмісту сірки. Частина 1. Готування проби та реактивів
ДСТУ 7191-2:2010 Олії. Визначення вмісту сірки. Частина 2. Порядок проведення випробовування
ДСТУ 7194:2010 Продукти білкові рослинного походження, макухи та шроти. Метод визначення концентрації водневих йонів
ДСТУ 7195:2010 Продукти білкові рослинного походження, макухи та шроти. Метод визначення рН 10%-ної водної суспензії
ДСТУ 7621:2014 Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Метод визначення вмісту вологи та летких речовин

Розробці наведеним в табл. 3 нормативних документів передувала кропітка дослідна та методична праця, яка у кожному разі вирішувала якусь конкретну науково-практичну задачу.

Так, наприклад, необхідність розробки ДСТУ 5062 «Олії. Метод визначення вільних жирних кислот» виникла у зв’язку з відсутністю відповідного нормативного документу. Це спричиняло виникнення проблем між виробником та замовниками у визначенні якості олій та жирів як в Україні, так і за її межами. Слід відмітити, що визначення вмісту вільних жирних кислот за цим стандартом дає змогу характеризувати кислотне число відповідно до певної кислоти (олеїнової, пальмітинової, лауринової та інших). У додатку А наведено молярні маси жирних кислот, їх хімічні формули та числа нейтралізації. Це обумовлює універсальність ДСТУ 5062 по відношенню до широкого спектру олій та жирів.

Під час розробки ДСТУ 7082 «Олії. Методи визначення масової частки фосфоровмісних речовин» враховано поправки згідно ГОСТ 7824 «Масла растительные. Методы определения массовой доли фосфорсодержащих веществ». Внесено методичні зміни стосовно використання реактивів (виключено реактив натрій молібденовокислий), хімічного посуду, а також уточнено спектр поглинання світла для визначення довжин хвилі до конкретного типу спектрофотометра. У пункті «Опрацювання результатів» наведено розрахунки масової частки фосфоровмісних речовин не тільки у перерахунку на оксид фосфору і стеароолеолецитин, але також вперше виконано обчислення масової частки фосфору в дослідній пробі у відсотках і мг/кг, що відповідає міжнародній одиниці виміру «ррm».

Що стосується загальних положень, то слід відмітити, що розроблені національні стандарти, перелік яких наведено в табл. 2, 3, відповідають вимогам основоположних ДСТУ 1.0, ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.5 [10-12], враховують сучасні засоби технохімічного контролю та визначення сучасних показників якості та безпеки з посиланням на похибку, ймовірність визначення, діапазон вимірювання тощо.
Дуже важливою є, наукова складова деяких стандартів, в яких використано авторські методики (наприклад, ДСТУ 4689, 4602, 7187.1, 7187.2).

З метою гармонізації національних стандартів щодо олійно-жирової продукції з міжнародною та європейською та забезпечення вищих вимог до якості різних видів і ґатунків олій, рослинних жирів та маргаринової продукції, яка виробляється на підприємствах України, розроблено цілу низку відповідних національних стандартів серії ДСТУ ISO, перелік яких представлено в табл. 4.

Таблиця 4 – Чинні національні стандарти України, що гармонізовані до міжнародних та європейських вимог

Позначення Найменування нормативного документу
ДСТУ ISO 6885:2002 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначення анізідінового числа
ДСТУ ISO 6886:2003 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення стійкості до окиснення.
ДСТУ ISO 8534:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту води. Метод Карла Фішера
ДСТУ ISO 6883:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення стандартної маси на об’єм (масса літра в повітрі)
ДСТУ ISO 660:2009 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення кислотного числа та кислотності
ДСТУ ISO 15305 на етапі видання Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення кольору за Ловібондом
ДСТУ ISO 17059 на етапі видання Насіння олійне. Екстракція олії та готування метилових ефірів жирних кислот тригліцеридів для аналізування газовою хроматографією
ДСТУ ISO 22959 на етапі видання Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів з використанням комплексної донорно-акцепторної хроматографії у режимі реального часу та високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) з флуоресцентним детектуванням
ДСТУ ISO 10539 на етапі видання Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення лужності
ДСТУ ISO 663-2003 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту нерозчинних домішок
ДСТУ ISO 3960:2001 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначення пероксидного числа
ДСТУ ISO 3961:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення йодного числа
ДСТУ ISO 5555:2003 Жири тваринні і рослинні та олії. Відбирання проб
ДСТУ CODEX STAN 19-1981 Стандарт Кодекса для харчових жирів і олій, по яким відсутні окремі стандарти
ДСТУ ISO 6884:2002 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту золи
ДСТУ ISO 6321:2003 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення точки плавлення у відкритих капілярних трубках
ДСТУ ISO 12966-2 на етапі видання Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 2. Готування метилових ефірів жирних кислот
ДСТУ ISO 12966-3 на етапі видання Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 3. Готування метилових ефірів жирних кислот з використанням триметилсульфонію гідроксиду (TMSH)
ДСТУ ISO 2364 на етапі видання 7 Рослинні жири та олії. Визначання вмісту воску методом газової хроматографії
ДСТУ ISO 27608 на етапі видання Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання кольору за Lavibond®. Автоматичний метод
ДСТУ ISO 9936:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту токоферолів і токотриєнолів високоефективною рідинною хроматографією
ДСТУ ISO 15753 на етапі видання Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту полі циклічних ароматичних вуглеводнів
ДСТУ ISO 11701 на етапі видання Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту фосфоліпідів у лецитинах методом ВЕРХ з використанням детектору розсіювання світла
ДСТУ CODEX STAN 211 Стандарт для номенклатури тваринних жирів
ДСТУ ISO 29822 на етапі видання Жири тваринні і рослинні та олії. Ізомерні діацилгліцерини. Визначання відносної кількості 1,2 та 1,3 діацилгліцеринів
ДСТУ ISO 729:2005 Насіння олійних культур. Визначення кислотності олії
ДСТУ ISO 5506:2003 Продукти соєвих бобів. Визначення активності уреази
ДСТУ ISO 3596:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення
ДСТУ Codex Stan 19-1981 Стандарт кодексу для харчових жирів та олій, по яким відсутні окремі стандарти
ДСТУ Codex Stan 201:2014 Номенклатура олій
ДСТУ-П ISO/TS 22003:2009 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів з аудиту і сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів (ISO/TS 22003:2007, IDT)
ДСТУ-П ISO/TS 22005:2009 Простежуваність у кормових та харчових ланцюгах. Загальні принципи та основні вимоги щодо розробляння та запровадження системи (ISO/TS 22005:2007, IDT)
ДСТУ CAC/RCP 36-2005 Рекомендовані міжнародні норми та правила зберігання та транспортування харчових жирів та олій наливом

Гармонізація національних стандартів з європейськими і міжнародними дозволяє використовувати існуючі в світі стандарти з урахуванням внутрішньої специфіки і одночасно дозволяє: більш гармонійно перейти від показників національних стандартів до показників зовнішньоекономічних контрактів і міжнародних стандартів. Це набуває особливої цінності під час постачання продукції на експорт. Крім методів визначення показників гармонізації підлягали стандарти, що дозволяли здійснювати простежуваність в харчових ланцюгах, користуватись міжнародними нормами і правилами зберігання та транспортування.

Незважаючи на рекомендації, рівень гармонізації національних стандартів для олійно-жирової галузі залишається досить низьким – 0,27, що не відповідає вимогам програми (0,8) [14].

Нарешті, слід відмітити, що створення національної нормативної бази олійно-жирової галузі – це динамічний процес. На сьогоднішній час в УкрНДІОлій та жирів НААН підготовлено та узгоджено у новій редакції 3 стандарти (ДСТУ 4306, ДСТУ 4487, ДСТУ 4336), які відправлено до друку; в стадії розробки знаходяться ДСТУ 4335 Жири для харчової промисловості та ДСТУ на олію ріпакову.

5. Обговорення результатів дослідження сучасної нормативної бази олійно-жирової галузі
Перевагою проведеного дослідження є те, що вперше виконано системний аналіз нормативної бази олійно-жирової галузі, створеної у галузевому інституті УкрНДІОЖ НААН за період 2002-2014 р.р.

Недолік дослідження – відсутність докладних даних щодо використання авторських методик у розробці стандартів, представлених в табл. 3, 4.

Фахівцями планується продовжити наукову та методичну роботи щодо перегляду існуючих, створенню нових національних стандартів серії ДСТУ та гармонізації їх з міжнародними вимогами.

6. Висновки
1) Виконано системний аналіз національної нормативної бази олійно-жирової галузі, створеної за період 2002-2014 р.р. в Українському науково-дослідному інституті олій та жирів, та визначено рівень її гармонізації з європейською та міжнародною.

2) Розроблено класифікацію чинних національних стандартів олійно-жирової галузі за напрямами: терміни та визначення; загальні технічні умови; методи відбирання проб, правила приймання, методи визначення показників: органолептичних, фізико-хімічних, структурних і безпеки; стандарти-настанови; СОУ системи технологічної документації.

3) Достовірність одержаних наукових та методичних результатів підтверджується використанням офіційних видань – каталогу нормативних документів та державних стандартів серій ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ Codex Stan, ДСТУ-П ISO/TS, ДСТУ CAC/RCP.

4) Результати даного дослідження можна використати в процесі переглядання та створення нових національних стандартів олійно-жирової галузі та у навчальному процесі вищих навчальних закладів, під час написання підручників та навчальних посібників для студентів спеціальності «Технологія жирів та жирозамінників».

Література:
1) Рамазанова-Степкина Е. Основы технического регулирования в Украине / Е. Рамазанова-Степкина // Олійно-жировий комплекс. – Дніпропетровськ: ІА «Експерт-Агро», 2006. – № 4 (15). – С. 58-59.
2) Закон України «Про стандартизацію, технічні регламенти і процедури оцінки відповідності» [Текст] / Чинний від 2005-01-04. – Електронний ресурс – http://www.uapravo.net/akty/laws-resolution/akt9psff1o.htm
3) Зелена книга «Про політику адаптації національного законодавства у сфері технічного регулювання та споживчої політики до европейських норм». – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 88 с.
4) Грищенко Ф.В. Технологія виробництва харчових продуктів: порівняльний аналіз міжнародної та національної нормативної баз / Ф.В. Грищенко // Харчова промисловість. – К.: НУХТ, 2008. – № 7. – С. 5-7.
5) Грищенко Ф.В. Технологічні процеси в харчовій промисловості: зовнішнє порівняння показників розвитку національної нормативної бази / Ф.В. Грищенко // Харчова промисловість. – К.: НУХТ, 2009. – № 8. – С. 28-33.
6) Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга: ДСТУ ISO 22000:2007 [Текст] / Чинний від 2007-04-02. – Київ: Держспоживстандарт України, 2007. – 39с.
7) НТП
8) Руководство по методам исследования, технохимическому контролю и учету производства в масложировой промышленности. Л.: ВНИИЖ, 1971. – Т. 6. – Вып. 1. – 166 с.
9) Каталог нормативних документів 2010: у 3-х томах / уклад. В.П. Мельникова, Ю. В. Ткаченко. – К.: Держ. ком. України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2010. – Т. 1, кн. 2: – 296 с.
10) Національна стандартизація. Основні положення: ДСТУ 1.0-2003 [Текст] / Чинний від 2003-07-01. – Київ: Держспоживстандарт України, 2003. – 20 с.
11) Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів: ДСТУ 1.2-2003 [Текст] / Чинний від 2003-07-01. – Київ: Держспоживстандарт України, 2003. – 20 с.
12) Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до захисту та оформлення нормативної документації: ДСТУ 1.5-2003 [Текст] / Чинний від 2003-07-01. – Київ: Держспоживстандарт України, 2003. – 46 с.
13) Програма інтеграції України до Європейського Союзу [Текст]/ Схвалено Указом Президента від 14.09.2000 № 1072/2000. – URL:http://zakon1.rada.gov.ua

References
В настоящей статье впервые представлены результаты системных научных и методических исследований по созданию национальной нормативной базы масложировой отрасли. На основе анализа научно-технической литературы и национальных стандартов серий ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ Codex Stan, ДСТУ-П ISO/TS, ДСТУ CAC/RCP (всего 122 наименования), созданных в отраслевом Украинском научно-исследовательском институте масел и жиров разработана их классификация и определен уровень их гармонизации с европейскими и международными. Согласно предложенной классификации национальные стандарты можно разделить на группы: термины и определения; общие технические условия; методы отбирания проб, правила приемки, методы определения органолептических, физико-химических, структурных и показателей безопасности; стандарты-указы; СОУ-системы технологической документации.

Отмечены особенности разработки отдельных стандартов, в т.ч. использование авторских методик определения бенз(а)пирена, восков, примеси минеральных масел в растительных маслах, глюкозинолатов и т.д. Определен уровень гармонизации национальных стандартов с европейскими и международными, который равен 0,27 и он ниже рекомендуемого Программой интеграции в Евросоюз уровня (0,8). Сделаны выводы о необходимости дальнейшего пересмотра и создания новых национальных стандартов для масло-жировой отрасли, повышения уровня их гармонизации и использования результатов исследования в учебном процессе вузов по специальности «Технология жиров и жирозаменителей».

Ключевые слова: масло-жировая отрасль, национальные стандарты, системный анализ, классификация, гармонизация, международные требования.

Петік Павло Федорович
Кандидат технічних наук, директор
Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН
61019, м. Харків, пр. Дзюби 2-А
Відомості про наявність друкованих творів у загальнодержавних та міжнародних базах даних: 15+1
Контактний тел.: (057) 376-29-42
Реєстраційний номер ORCID № 0000-0002-1618-3986
E-mail: petik@fatoil-kharkov.com

Федякіна Зоя Павлівна
Завідувач відділу досліджень технології переробки олій та жирів
Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрник наук України
Проспект Дзюби 2а, м. Харків, Україна, 61019
Відомість про наявність друкованих творів у загальнодержавних та міжнародних базах даних: 21+2
Контактній телефон: (057) 376-39-23
Реєстраційний номер ORCID №
E-mail: techno@fatoil-kharkov.com

Григорова Любов Іванівна
Завідувач лабораторії інструментальних досліджень
Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрник наук України
Проспект Дзюби 2а, м. Харків, Україна, 61019
Відомість про наявність друкованих творів у загальнодержавних та міжнародних базах даних: 15
Контактній телефон: (057) 376-00-90
Реєстраційний номер ORCID №
E-mail: isp@fatoil-kharkov.com

Тимченко Валентина Кузьмівна
Кандидат технічних наук, професор
Кафедра технології жирів та продуктів бродіння
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, Україна, 61002
Відомості про наявність друкованих творів у загальнодержавних та міжнародних базах даних: 76+3
Контактний тел.: (057) 707-63-29
Реєстраційний номер ORCID № 0000-0001-5141-3807

Левчук Ірина Володимирівна
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-методичної лабораторії хроматографічних досліджень
ДП «Укрметртестстандарт»
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, Уркаїна, 03143
Відомості про наявність друкованих творів у загальнодержавних та міжнародних базах даних: 44+3
Контактний тел.: (044) 526-10-30, (044) 522-66-57
Реєстраційний номер ORCID № 0000-0003-4690-0509
E-mail: iryna.levchuk.v@gmail.com

Петик Павел Федорович
Кандидат технических наук, директор
Украинский научно-исследовательский институт масел и жиров НААН
61019, г. Харьков, пр. Дзюбы 2-А
Сведения о наличии печатных произведений в общегосударственных и международных базах данных: 15+1
Контактный тел.: (057) 376-29-42
Регистрационный номер ORCID № 0000-0002-1618-3986
E-mail: petik@fatoil-kharkov.com

Федякина Зоя Павловна
Заведующая отделом исследования технологии переработки масел и жиров
Украинский научно-исследовательский институт масел и жиров Национальной академии аграрник наук Украины
Проспект Дзюбы 2а, г. Харьков, Украина, 61019
Сведения о наличии печатных произведений общегосударственных и международных базах данных: 21+2
Контактный телефон: (057) 376-39-23
Регистрационный номер ORCID №
E-mail: techno@fatoil-kharkov.com

Григорова Любовь Ивановна
Заведующая лаборатории инструментальных исследований
Украинский научно-исследовательский институт масел и жиров Национальной академии аграрник наук Украины
Проспект Дзюбы 2а, г. Харьков, Украина, 61019
Сведения о наличии печатных произведений общегосударственных и международных базах данных: 15
Контактный телефон: (057) 376-00-90
Регистрационный номер ORCID №
E-mail: isp@fatoil-kharkov.com

Тимченко Валентина Кузьминична
Кандидат технических наук, професор
Кафедра технологии жиров и продуктов брожения
Национальный технический университет «Харьковський политехнический институт»
ул. Фрунзе, 21, г. Харьков, Украина, 61002
Сведения о наличии печатных произведений в общегосударственных и международных базах данных: 76+3
Регистрационный номер ORCID № 0000-0001-5141-3807
Контактний тел.: (057) 707-63-29

Левчук Ирина Владимировна
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, начальник научно-методической лаборатории хроматографических исследований
ГП «Укрметртестстандарт»
ул. Метрологическая, 4, г. Киев, Украина, 03143
Сведения о наличии печатных произведений в общегосударственных и международных базах данных: 44+3
Контактный тел.: (044) 526-10-30, (044) 522-66-57
Регистрационный номер ORCID № 0000-0003-4690-0509
E-mail: iryna.levchuk.v@gmail.com

Petik Pavel Fedorovich
Candidate of technical Sciences, Director
Ukrainian scientific-research Institute of fats and oils NAAN
61019, Kharkov, etc. Dziuba 2
Information about the availability of printed works in national and international databases: 15+1
Contact phone: (057) 376-29-42
Registration number ORCID No. 0000-0002-1618-3986
E-mail: petik@fatoil-kharkov.com

Fedyakina Z.P.
Head of the Department of the research of technology of processing of oils and fats
Ukrainian scientific-research Institute of fats and oils NAAN
61019, Kharkov, etc. Dziuba 2
Information about the availability of printed works in national and international databases: 21+2
Contact phone: +38 (057) 376-39-23
Registration number ORCID No.
Е-mail: techno@fatoil-kharkov.com

Grigorova L.I.
Head of the Research Laboratory
Ukrainian scientific-research Institute of fats and oils NAAN
61019, Kharkov, etc. Dziuba 2
Information about the availability of printed works in national and international databases: 15
Contact phone: (057) 376-00-90
Registration number ORCID No.
E-mail: isp @fatoil-kharkov.com

Timchenko Valentina
Candidate of technical sciences, professor
The department of technology of fats and products of fermentation
National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute”
Frunze 21, Kharkov, Ukraine, 61002
For information about the availability of printed works in national and international databases: 76+3
Registration number ORCID No. 0000-0001-5141-3807
Contact tel.: (057) 707-63-29

Levchuk Irina
Candidate of technical sciences, head of the scientific-methodical laboratories chromatographic studies
SE “Ukrmetrteststandard”
street Metrology, 4, Kiev, Ukraine, 03143
For information about the availability of printed works in national and international databases : 44+3
Contact phone: (044) 526-10-30, (044) 522-66-57
Registration number ORCID No. 0000-0003-4690-0509
E-mail: iryna.levchuk.v@gmail.com