Готується до друку  Науковий збірник  “Інноваційні  технології: актуальні питання науки та практики”.

 

Збірник зареєстровано  в Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію  Серія КВ №12485-1369Р від 18.04.16р.

Готуються матеріали до включення Збірника до наукових фахових видань України

Збірник призначається: для викладачів, наукових працівників, аспірантів, докторантів і студентів вищих навчальних закладів, керівників підприємств.

Періодичність видання: 2 номери на рік.

Тематика журналу:

Харчова хімія

Харчові технології

Якість та безпека харчових продуктів

Процеси і апарати харчових виробництв

Біотехнологія

Технічне регулювання та метрологія

Хімічні науки

Енергозбереження, екологія і охорона навколишнього середовища

Економіка, маркетинг, менеджмент і соціальний розвиток.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Запрошуються до співпраці всі зацікавлені особи.

У перших двох номерах статті  будуть публікуватися безкоштовно.

 

Вимоги до оформлення статей відповідно вимогам ВАК.

Статті подаються у вигляді вичитаних роздруківок на папері формату А4 (210х297 мм) (поля з усіх сторін по 20 мм, Time New Roman, кегль 14, інтервал – 1) та електронної версії на електронному носії. На електронному носії не повинно бути інших версій та інших статей, у тексті статті — порожніх рядків. Між словами допускається лише один пробіл. Усі сторінки тексту мають бути пронумеровані. Обсяг статті має бути не менший 12 тис. знаків і не перевищувати 24 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків).

 

До друку приймаються рукописи, які раніше не були опубліковані в друкованих та електронних виданнях.

У редакційно-видавничий відділ необхідно представити:

– файл статті;

– рецензію доктора наук певної галузі (за тематичною спрямованістю статті). Якщо один із авторів статті є доктором наук, то рецензія необов’язкова;

– роздруківку тексту статті, що відповідає наданому файлу;

– заяву з підписами автора(-ів) про те, що надіслана стаття раніше не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань.