Положення про Раду молодих фахівців (РМФ) Українського науково-дослідного інституту олій та жирів Національної академії аграрних наук (УкрНДІОЖ НААН)


1 Загальні положення

1.1 Рада молодих спеціалістів Українського науково-дослідного інституту олій та жирів Національної академії аграрних наук (далі – Рада) добровільне громадське об’єднання молодих фахівців Українського науково-дослідного інституту олій та жирів Національної академії аграрних наук (далі – Інститут), яке покликане сприяти професійному становленню, нагромадженню досвіду, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу молоді Інституту.

1.2 Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим положенням.

1.3 Рада об’єднує дослідників і фахівців Інституту у віці до 35 років включно, які поділяють цілі Ради та беруть участь у вирішенні поставлених перед ним завдань.

1.4 Рада включає в себе молодих спеціалістів Інституту та молодих вчених Інституту.

Молодий вчений – фізична особа до 35 років (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), яка має повну вищу освіту, проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні результати.

Молодий спеціаліст – фізична особа до 35 років (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), яка має повну вищу або середню спеціальну освіту і працює в Інституті.

1.5 Рада сприяє виконанню завдань Інституту з підготовки кадрів для виконання наукових досліджень, пропаганді новітніх досягнень науки серед молоді і залученню її у науково-дослідну та педагогічну роботу з актуальних напрямів.

1.6 Це положення визначає порядок формування та функціонування Ради.

1.7 Рада є громадською організацією при Вченій раді, без права юридичної особи, що представляє інтереси молодих вчених і спеціалістів.

2 Цілі і завдання Ради

2.1 Основні цілі діяльності Ради:

 • об’єднання зусиль молодих фахівців Інституту для виконання наукових досліджень, пропаганди новітніх досягнень науки серед молоді;
 • сприяння професійному зростанню наукової молоді та фахівців Інституту;
 • залучення молодих фахівців у науково-дослідну діяльність з фундаментальних і прикладних напрямках, актуальним для вітчизняної харчової промисловості;
 • створення умов для отримання значущих наукових результатів;
 • сприяння закріпленню молодих наукових кадрів в інституті;
 • вираз інтересів наукової молоді в різних сферах діяльності;
 • сприяння в адаптації молодих фахівців в трудовому колективі.

2.2 У своїй діяльності Рада реалізує наступні завдання:

 • пропаганда результатів досліджень молодих фахівців на наукових конференціях, науково-практичних семінарах;
 • сприяння публікаціям молодих вчених;
 • поширення інформації про міжнародні навчальних і науково-дослідних програмах, відповідних професійним інтересам наукової молоді;
 • залучення молоді до участі в науковій, навчальній та суспільного життя Інституту;
 • надання молодим фахівцям Інституту організаційної підтримки;
 • сприяння в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів та освітніх форумів;
 • сприяння участі молодих фахівців в українських і міжнародних конференціях і семінарах;
 • підвищення професійного рівня підготовки молодих фахівців Інституту;
 • участь в організації дозвілля, спорту, зайнятості та відпочинку молодих фахівців, що працюють в Інституті;
 • прийняття рекомендацій і, в разі необхідності, звернень на адресу керівництва Інституту у зв’язку з розглядом питань, що належать до сфери діяльності Ради;
 • інформування керівництва Інституту про стан справ у молодіжному середовищі.

3 Права Ради

3.1 Члени Ради мають право:

 • брати участь у прийнятті рішень, що стосуються професійної діяльності молодих фахівців Інституту;
 • виносити питання, що стосуються діяльності Ради, на розгляд Вченої Ради та дирекції Інституту;
 • клопотати перед керівництвом Інституту про нагородження найбільше відзначилися молодих фахівців почесними грамотами або грошовими преміями;
 • клопотати перед профкомом Інституту про виділення молодим фахівцям пільгових путівок і т.п.

3.2 Член Ради зобов’язаний:

 • Дотримуватися вимог цього Положення;
 • Сприяти в досягненні цілей і вирішенні завдань, що стоять перед Радою;
 • Брати участь у діяльності Ради;
 • Регулярно відвідувати засідання Ради, виконувати рішення Ради
 • та взяті на себе зобов’язання, а також доручення голови Ради;
 • Надавати допомогу і сприяння іншим організаціям та їх керівним органам, з якими Рада встановив ділові відносини.

3.3 Членство в Раді припиняється:

 • Шляхом добровільного виходу зі складу Ради;
 • Відповідно до рішення Ради, якщо діяльність члена Ради суперечить цьому Положенню, він не бере участі в діяльності Ради, або своїми діями дискредитує Рада;
 • У разі звільнення;
 • У разі припинення діяльності Ради.

4 Організаційна структура Ради

4.1 Членом Ради може стати будь-який співробітник Інституту у віці до 35-ти років незалежно від займаної посади і стажу роботи.

4.2 Загальне керівництво діяльністю Ради здійснює Правління. Правління Ради підзвітний загальним зборам молодих фахівців Інституту.

4.3 Правління складається з Голови Ради, заступника Голови, секретаря та відповідальних за роботу секторів Ради.

4.4 Керує діяльністю Ради і веде засідання Ради голова Ради, а в його відсутність заступник голови Ради.

4.5 Голова та заступник голови обирається членами Ради простою більшістю голосів строком на 3 роки і затверджуються Вченою радою Інституту.

4.6 Правління формується таким чином:

 • кандидатури заступника Голови та секретаря пропонуються Головою Ради і обираються загальними зборами молодих фахівців Інституту;
 • кандидатури відповідальних за роботу секторів Ради висуваються з числа молодих фахівців, активно займаються організаційною і науковою роботою, і обираються загальними зборами молодих фахівців Інституту.

4.7 Всі члени Правління працюють тільки на громадських засадах.

4.8 При необхідності Правління Ради може формувати постійно діючі органи для вирішення конкретних завдань, що відповідають цілям функціонування Ради. Правління має право залучати на добровільних засадах у ці органи досвідчених фахівців незалежно від їхнього віку.

4.9 У разі виходу будь-якого члена зі складу Ради затвердження кандидатур до Ради проводяться на найближчому засіданні Ради.

5 Порядок роботи Ради

5.1 Рада здійснює свою діяльність на основі річного плану роботи. За результатами роботи за рік Правління Ради готує звіт і доповідає його на загальних зборах молоді Інституту, скликається не рідше одного разу на рік, і на Вченій раді Інституту.

5.2 Засідання Ради проводитися не менше одного разу на квартал або за ініціативою Голови Ради.

5.3 Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 облікового складу Ради.

5.4 У списковий склад на день проведення зборів не включаються особи, які перебувають у відрядженнях, адміністративних відпустках і відсутні через хворобу.

5.5 Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини спискового складу Ради.

5.6 У разі рівного розподілу голосів право вирішального голосу надається Голові, а в його відсутність – заступнику.

5.7 Рішення з питань, що розглядаються приймаються простою більшістю голосів, носять рекомендаційний характер, оформлюються у формі протоколів і виписок з протоколів на бланку Ради, які підписуються головуючим та відповідальним секретарем Ради.

5.8 Голова Ради бере участь у роботі Вченої ради Інституту з правом дорадчого голосу, інформує Правління про рішення Вченої ради, в тому числі що стосуються діяльності Ради, і вносить пропозиції щодо участі Ради у вирішенні завдань Інституту.

6 Інститут надає допомогу Раді:

 • Сприянням проведенню наукових конференцій та публікації їх результатів;
 • Наданням умов для апробації результатів наукових досліджень;
 • Своєчасним наданням інформації, що сприяє вирішенню що стоять перед Радою завдань;
 • Методичної, організаційної та матеріальної підтримки;
 • Наданням Раді засобів зв’язку і телекомунікацій.

7 Фінансування діяльності Ради

Фінансування діяльності Ради здійснюється зі спеціального фонду згідно річним кошторисом, що затверджується керівництвом Інституту. Джерелами формування фонду є: частка від фондів розвитку Інституту, відрахування від сум договорів і контрактів Інституту. Фінансова підтримка Ради може надаватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними і фізичними особами.
8 Культурно-масова діяльність

Рада організовує і проводить культурно-масові заходи – концерти, КВК, святкові та ювілейні зустрічі, вечори інтелектуального відпочинку спрямовані на розвиток і вдосконалення духовної і моральної підготовки молодих вчених і фахівців, сприяє організації їхнього дозвілля.
9 Спортивно-оздоровча діяльність

Рада за сприяння Інституту організовує спортивні секції та проведення спортивних заходів для молодих співробітників Інституту.
10 Припинення діяльності Ради:

 • припинення діяльності Ради здійснюється шляхом його ліквідації;
 • рада може бути ліквідована за рішенням зборів молодих фахівців.