Збірник праць УкрНДІОЖ НААН

У журналі публікуються статті за результатами фундаментальних розробок та прикладних досліджень. Рукописи статей попередньо рецензуються провідними спеціалістами відповідної галузі.

Назва видання: “Інноваційні технології: актуальні питання науки та практики”.

Призначено: для викладачів, наукових працівників, аспірантів, докторантів і студентів вищих навчальних закладів, керівників підприємств.

Періодичність видання: 2 номери на рік.

Тематика журналу:

 • Харчова хімія
 • Харчові технології
 • Якість та безпека харчових продуктів
 • Процеси і апарати харчових виробництв
 • Біотехнологія, мікробіологія
 • Технічне регулювання та метрологія
 • Хімічні науки
 • Енергозбереження, екологія і охорона навколишнього середовища
 • Економіка, маркетинг, менеджмент і соціальний розвиток

Мови видання: українська, російська.

Тираж: наукового фахового видання не менше як 100 примірників.

 

Вимоги до статті

До друку приймаються рукописи, які раніше не були опубліковані в друкованих та електронних виданнях. Автор, який подає матеріали до друку, зберігає за собою всі авторські права та надає відповідному виданню право першої публікації, дозволяючи розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства й джерела первинної публікації, а також погоджується на розміщення її електронної версії на сайті УкрНДІОЖ НААН. Автор надає право редакційній колегії на рецензування та відхилення поданих для опублікування матеріалів.

У редакційно-видавничий відділ необхідно представити:

 1. файл статті;
 2. рецензію доктора наук певної галузі (за тематичною спрямованістю статті). Якщо один із авторів статті є доктором наук, то рецензія необов’язкова;
 3. роздруківку тексту статті, що відповідає наданому файлу;
 4. заяву з підписами автора(-ів) про те, що надіслана стаття раніше не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань;
 5. витяг з протоколу засідання Вченої ради (кафедри, підрозділу) з рекомендацією статті до друку.

Статті подаються у вигляді вичитаних роздруківок на папері формату А4 (210х297 мм) (поля з усіх сторін по 20 мм, Time New Roman, кегль 14, інтервал – 1) та електронної версії на електронному носії. На електронному носії не повинно бути інших версій та інших статей, у тексті статті — порожніх рядків. Між словами допускається лише один пробіл. Усі сторінки тексту мають бути пронумеровані. Обсяг статті має бути не менший 12 тис. знаків і не перевищувати 24 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків).

 

Послідовність структурних елементів статті

1. Індекс УДК. Безпосередньо під верхньою межею зліва ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ друкується УДК статті.

2. Назва статті (мовою статті). Пропустивши один рядок, по центру напівжирним шрифтом ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ друкується назва статті.

3. Ініціали і прізвища авторів (мовою статті) науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень), якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками.

4. Анотація (мовою статті). Анотація має містити коротку інформацію про мету, об’єкт і методику досліджень,основні результати й рекомендації щодо їх застосування. Анотація курсивом.

5. Ключові слова (5-6 слів/ключових словосполучень) курсивом. (Ключові слова: _).

6. Пропускається один рядок і з абзацу (1,25 см) друкується основний текст, відформатований по ширині сторінки. Структура текстової частини:
– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
– постановка завдання (формулювання мети статті);
– викладення основного матеріалу;
– висновки і перспективи подальших наукових досліджень.
Перед і після формул і рівнянь має бути відстань в один порожній рядок до тексту з інтервалом 1,5;
Формули і рівняння повинні бути вирівняні по центру.
Номери формул і рівнянь вирівняні по правому краю.
Розмір шрифту формул і рівнянь для основного тексту – 14 пт.
Рисунки, схеми і графіки повинні бути виконані в чорно-білому зображенні. Пропускається один рядок від основного тексту і з абзацу (1,25 см) друкується Рисунок 1 – Назва рисунку, відформатована по ширині сторінки.
Таблиці оформляються так: пропускається один рядок від основного тексту і з абзацу (1,25 см) друкується Таблиця 1 – Назва таблиці, відформатована по ширині сторінки.

7. Після тексту статті в порядку цитування в тексті наводиться список літературних джерел (не менше п’яти джерел, не більше дванадцяти). Бібліографічні описи оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Література) (Додаток 3) і в транслітерації (Bibliography (transliterated)). У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, під якою воно стоїть у списку літератури. Бібліографічний опис подається мовою видання. Не допускається посилання на неопубліковані матеріали. У переліку джерел мають переважати посилання на наукові праці останніх років.

8. В кінці статті українською (російською – для статті українською мовою), російською та англійською мовами повинні бути надруковані УДК, автори (ініціали і прізвища авторів, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора), назва, анотація, ключові слова.

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3