Збірник праць УкрНДІОЖ НААН

У журналі публікуються статті за результатами фундаментальних розробок та прикладних досліджень. Рукописи статей попередньо рецензуються провідними спеціалістами відповідної галузі.

Назва видання: “Інноваційні технології: актуальні питання науки та практики”.

Призначено: для викладачів, наукових працівників, аспірантів, докторантів і студентів вищих навчальних закладів, керівників підприємств.

Періодичність видання: 2 номери на рік.

Тематика журналу:

 • Харчова хімія
 • Харчові технології
 • Якість та безпека харчових продуктів
 • Процеси і апарати харчових виробництв
 • Біотехнологія, мікробіологія
 • Технічне регулювання та метрологія
 • Хімічні науки
 • Енергозбереження, екологія і охорона навколишнього середовища
 • Економіка, маркетинг, менеджмент і соціальний розвиток

Мови видання: українська, російська.

Тираж: наукового фахового видання не менше як 100 примірників.

Вимоги до статті

До друку приймаються рукописи, які раніше не були опубліковані в друкованих та електронних виданнях. Автор, який подає матеріали до друку, зберігає за собою всі авторські права та надає відповідному виданню право першої публікації, дозволяючи розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства й джерела первинної публікації, а також погоджується на розміщення її електронної версії на сайті УкрНДІОЖ НААН. Автор надає право редакційній колегії на рецензування та відхилення поданих для опублікування матеріалів.

У редакційно-видавничий відділ необхідно представити:

 1. файл статті;
 2. рецензію доктора наук певної галузі (за тематичною спрямованістю статті). Якщо один із авторів статті є доктором наук, то рецензія необов’язкова;
 3. роздруківку тексту статті, що відповідає наданому файлу;
 4. заяву з підписами автора(-ів) про те, що надіслана стаття раніше не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань;
 5. витяг з протоколу засідання Вченої ради (кафедри, підрозділу) з рекомендацією статті до друку.

Статті подаються у вигляді вичитаних роздруківок на папері формату А4 (210х297 мм) (поля з усіх сторін по 20 мм, Time New Roman, кегль 14, інтервал – 1) та електронної версії на електронному носії. На електронному носії не повинно бути інших версій та інших статей, у тексті статті — порожніх рядків. Між словами допускається лише один пробіл. Усі сторінки тексту мають бути пронумеровані. Обсяг статті має бути не менший 12 тис. знаків і не перевищувати 24 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків).

Послідовність структурних елементів статті

1. Індекс УДК. Безпосередньо під верхньою межею зліва ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ друкується УДК статті.

2. Назва статті (мовою статті). Пропустивши один рядок, по центру напівжирним шрифтом ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ друкується назва статті.

3. Ініціали і прізвища авторів (мовою статті) науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень), якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками.

4. Анотація (мовою статті). Анотація має містити коротку інформацію про мету, об’єкт і методику досліджень,основні результати й рекомендації щодо їх застосування. Анотація курсивом.

5. Ключові слова (5-6 слів/ключових словосполучень) курсивом. (Ключові слова: _).

6. Пропускається один рядок і з абзацу (1,25 см) друкується основний текст, відформатований по ширині сторінки. Структура текстової частини:
– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
– постановка завдання (формулювання мети статті);
– викладення основного матеріалу;
– висновки і перспективи подальших наукових досліджень.
Перед і після формул і рівнянь має бути відстань в один порожній рядок до тексту з інтервалом 1,5;
Формули і рівняння повинні бути вирівняні по центру.
Номери формул і рівнянь вирівняні по правому краю.
Розмір шрифту формул і рівнянь для основного тексту – 14 пт.
Рисунки, схеми і графіки повинні бути виконані в чорно-білому зображенні. Пропускається один рядок від основного тексту і з абзацу (1,25 см) друкується Рисунок 1 – Назва рисунку, відформатована по ширині сторінки.
Таблиці оформляються так: пропускається один рядок від основного тексту і з абзацу (1,25 см) друкується Таблиця 1 – Назва таблиці, відформатована по ширині сторінки.

7. Після тексту статті в порядку цитування в тексті наводиться список літературних джерел (не менше п’яти джерел, не більше дванадцяти). Бібліографічні описи оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Література) (Додаток 3) і в транслітерації (Bibliography (transliterated)). У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, під якою воно стоїть у списку літератури. Бібліографічний опис подається мовою видання. Не допускається посилання на неопубліковані матеріали. У переліку джерел мають переважати посилання на наукові праці останніх років.

8. В кінці статті українською (російською – для статті українською мовою), російською та англійською мовами повинні бути надруковані УДК, автори (ініціали і прізвища авторів, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора), назва, анотація, ключові слова.

Додаток 1

Головному редактору
наукового видання (назва видання) УкрНДІОЖ НААН

ЗАЯВА

Цим засвідчую, що стаття, надана для публікації у (назва видання) на тему «назва статті», 12 стор.) є моєю власною розробкою, раніше не публікувалась і не друкувалась в інших наукових виданнях, не знаходиться на розгляді в інших журналах.
Я ознайомився (-лась) з вимогами до подання й оформлення наукових статей до журналу та погоджую публікацію статті у наступному номері (назва видання), відповідно до черговості, яка визначається редколегією.

« ___ » ____________ 2016 р.

І. І. Іванов
Підпис (печатка за наявності)


Додаток 2
Відомості про автора та співавторів

1. Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)
2. Вчене звання.
3. Науковий ступінь.
4. Місце роботи, посада.
5. Службовий телефон та e-mail.


Додаток 3
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

Согласно Указу Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики от 10.11.2006г. №322 с 1 июля 2007 года в Украине вступает в силу межгосударственный стандарт: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления.

Примеры библиографического описания:

 • Книга одного автора:
  Андреев, В. В. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст] / В. В. Андреев. — М. : ИНФРА-М, 1997. — 94 с.
 • Книга двух авторов:
  Белов, А. В. Финансы и кредит [Текст] : учеб. / А. В. Белов, В. Н. Николаев ; КНУ им. Т. Г. Шевченко. —К. : Университет, 2004.— 215 с.— Библиогр. : с. 213—215. — ISBN 5-7042-1441-Х.
 • Книга трех авторов:
  Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб, пособие / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина ; МОН Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. — X. : Фактор, 2000. — 542 с. — (Университетская книга).
 • Книга четырех авторов:
  Елементи iнформатики [Текст] : довідник / В. С. Височанський, А. I. Кардаш, В. С. Костев, В. В. Черняхівський . — К. : Наук, думка, 2003. – 192 с.
 • Книга пяти авторов и более:
  Коротковолновые антенны [Текст] : учеб, пособие / Г. 3. Айзенберг, С. П. Белоусов, Я. М. Журбин и др. ; под общ. ред. А. А. Стогния. — 2-е изд. — М. : Радио и связь, 2003. — 192 с.
 • Переводное издание:
  Нойман, Э. Происхождение и развитие сознания [Текст] : пер. с англ. — К. : Ваклер ; М. : Реал-бук, 1998. —462с.
 • Книги под заглавием:
  Информационные технологии в маркетинге [Текст] : учеб. / под ред. Г. А. Титаренко. — М. : ЮНИТИ, 2000. — 335 с. — (Texbook). — 13ВК 5-238-00154-1
 • Многотомное издание, отдельный том:
  Савельев, И.В. Курс общей физики [Текст]. Т. 1. Механика. Молекулярная физика : учеб, пособие / И. В. Савельев. -—• 2-е изд., перераб. — М. : Наука, 1982. — 432 с.
 • Статьи из журналов:
  Гончаров, В. А. Численная схема моделирования дозвуковых течений вязкого сжимаемого газа [Текст] / В. А. Гончаров, В. М. Кравцов // Журн. вычисл. математики и мат. физики. — 1988. —Т. 28, №12.— С. 1858—1866.
  Анализ направляемого движения электрической дуги по массивному электроду, покрытому тонким слоем изолятора [Текст] // Приклад, физика. — 2001. — № 3. — С. 58—67.
 • Сборники научных трудов:
  Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ за 2003 год [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. Акад. мед. паук, Сиб. отд. — Новосибирск : СО РАМН, 2004. — 83 с.
 • Тезисы конференций:
  Образование, наука, производство: пути углубления интеграции и повышения качества инженерного образования [Текст] : тез. докл. науч.-практ. конф. (окт. 2000) / отв. ред. В. Г. В до вен ко. — Красноярск : САА, 2000. – 53 с.
 • Материалы конференций:
  Проблемы экономики, организации и управления реструктуризацией и развитием предприятий промышленности, сферы услуг и коммунального хозяйства [Текст] : материалы IV междунар. науч.-практ. конф., 30 марта 2005 г. Новочеркасск / рсдкол. : Б. Ю. Серебряков (отв. ред.). — Новочеркасск : Темп, 2005. — 58 с.
 • Стандарты, технико-экономические и технические документы:
  ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. — Введ. 2002-01-01. — М. : Изд-во стандартов, 2001. — 27 с.
  Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях [Текст : СП 522-85. — Утв. Госстроем СССР 03.05.86. — Изд. офиц. — М. : Стройиздат. 1986. — 32 с.
 • Авторские свидетельства, патенты:
  А. с. 1007970 СССР, МПК В 25 .1 15/00. Устройство для захвата деталей [Текст] / Ваулин В. С., Калов В. К. (СССР). — 3360585/25-08; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. — 2 с.
  Приемопередающее устройство [Текст] : пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 .1 13/ 00 / Чугаева В. И., ; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи.—№2000131736/09; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 32. — 3 с.
 • Отчеты о НИР:
  Оценка эффективности автоматизированных ИПС [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / ВНТИЦентр; рук. М. И. Иванов. — ОД 02604-И5В; ГР 01821100006; Инн. Б452743. — М., 1982.— 90с.
 • Диссертации:
  Антопольский, А. Б. Лингвистическое описание и оценка информационных языков [Текст] : дис. … канд. филол. наук / А. Б. Антопольский. — М., 1969. — 404 с.
 • Авторефераты диссертаций:
  Бутковский, О. Я. Обратные задачи хаотичной динамики и проблемы предсказуемости хаотичных процессов [Текст] : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук : 01.04.03 / О. Я. Бутковский ; [Ин-т радиотехники и электроники РАН] . — М., 2004. — 39 с.
 • Электронные ресурсы удаленного доступа:
  Основные направления исследований, основанные на семантическом анализе текстов [Электронный ресурс] / С.-Петерб. гос. ун-т, фак. прикладной математики – процессов управления.— Режим доступа : \WWW/ URL: http://арmath.spdu/ru/ru/staff/tuzov/onapr.html/ — 10.12.2004 г. — Загл. с экрана.
 • Электронные ресурсы локального доступа:
  Internet шаг за шагом [Электронный ресурс] : интеракт. учеб. — Электрон, дан. и прогр. -СПб. : Питер Ком, 1997. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). — Систем, требования : ПК от 486 DХ 66 МГц ; RАМ 1616 Мб ; Windows 95 ; зв. плата. — Загл. с этикетки диска.